Uitnodiging en agenda ALV USV Hercules 20 juni 2017

26.05.2017

AAN ALLE LEDEN VAN HERCULES!

Hierbij nodigen we alle leden uit om aanwezig te zijn bij de ALV van de USV Hercules op 20 juni. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. In deze vergadering zal onder meer de jaarrekening 2016 worden gepresenteerd. Voor degene die hierin zijn geïnteresseerd bestaat de mogelijkheid om op maandag 19 juni om 20.00 uur hierover in gesprek te gaan met de penningmeester. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het paviljoen. De agenda van de vergadering ziet er (voorlopig) als volgt uit:

Agenda ALV 20 juni 2017

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag ALV 19 december 2016 en buitengewone ALV 21 april 2017

4. Financiële zaken
- jaarrekening 2016 (toelichting penningmeester)
- verslag kascommissie
- vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2016
- decharge penningmeester en Hoofdbestuur

5. Verkiezing HB-leden
Aftredend en herkiesbaar Leo Zwinkels (penningmeester); Harry Wijdeveld (sponsorzaken

6. Voorstellen en benoeming Ilse Swank en leidy Zoeteman als Vertrouwenscontactpersonen USV Hercules

7. Rapport Gemeente capaciteitsbehoefte sport 2018-2030

8. Diversen
- voortgang communicatie
- ledenadministratie 2.0
- betrekken jeugd bij besluitvorming
- update project zonnepanelen
- verbouwingsplannen kleedkamer 1 t/m 4
- terugblik lustrum

9. Rondvraag

10. WVTTK

11. AfsluitingTerug naar overzicht