Q&A Teamindeling

Wie is eindverantwoordelijk voor de teamindeling?

De eindverantwoordelijkheid voor de teamindeling ligt bij het veldvoetbalbestuur van Hercules (VVB), dat ook de uitgangspunten / criteria vaststelt waar de teamindeling aan moet voldoen.

Welke criteria zijn bepalend voor de teamindeling?

Uitgangspunt is dat elk team voldoende in balans is om op een passend niveau te functioneren en er een basis is voor goede sociale cohesie. Onder sociale cohesie verstaan we niet alleen de teamvorming van het team zelf, maar ook de organisatiekracht, betrokkenheid en samenspel van de ouders. Dat geldt voor alle teams. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij het samenstellen van zogenaamde ‘vriendenteams’ en sterkteteams / selectieteams ook wordt gekeken wat de evt. gevolgen zijn voor andere teams.

Vanaf seizoen 2021-2022 gaan we in de O8 en O9 en O10 gaan we uit van gelijke kansen. Dat betekent dat we alle teams ongeveer even sterk maken. Vanaf de huidige O11 – O12 werken we wel met een indeling naar sterkte van de teams, maar zijn er geen verschillen in frequentie en kwaliteit van de trainingen: ook op die manier gelijke kansen.

Voor basisteams geldt dat de sociale cohesie in alle teams en de ontwikkelmogelijkheden van de spelers bepalend zijn voor de indeling, samen met de optimale aantallen per team. Voor de sterkteteams/selectieteams speelt daarnaast het prestatieve aspect en het talent van de spelers een rol.

Wie bepaalt de teamindeling voor het komende seizoen?

Het Hoofd Jeugdopleiding (HJO) stelt de teamindeling voor alle teams vast. Dat doet hij in samenspraak met de leeftijdscoördinator, die de teamindeling voorbereidt. Ook stemt hij af met de hoofdtrainer van elke leeftijdsgroep. De coördinator stelt in overleg de teamindeling samen, rekening houdend met de criteria die Hercules hanteert, de in- en uitstroom en de wensen die er zijn. Leeftijdscoördinatoren stemmen onderling de mogelijkheden voor dispensatie e.d. af. HJO, hoofdtrainer en coördinator zijn daarmee samen verantwoordelijk voor de hele indeling van de jaarlaag, inclusief de eerste teams. Wanneer er problemen of dilemma’s zijn bij de teamindeling waar men onderling niet uit komt, beslist het veldvoetbalbestuur (VVB).

Hoe wordt bepaald welke trainer voor welke groep staat?

Ook de trainers bij Hercules zijn in opleiding en we willen hun ontwikkeling stimuleren en ondersteunen. Daarom trainen jonge trainers de pupillen en zijn spelers van het eerste elftal ook trainer, zodat we waar mogelijk onze eigen trainers kunnen opleiden. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat de trainers jaarlijks rouleren, passend bij hun ontwikkeling en leerdoelen. Het Hoofd Jeugdopleidingen bekijkt daarom welke teams en jaarlaag passen bij elke trainer. Hij beslist over de toewijzing van trainers aan de teams.

Waar kan ik voorkeuren voor mijn kind doorgeven?

Aandachtspunten en wensen voor de indeling van je kind kun je doorgeven aan je eigen teamleider, of (als je kind nog niet is ingedeeld) bij de coördinator van het betreffende jaar. De teamleider zal deze wensen doorgeven / bespreken met de coördinator die de teamindeing maakt. Als het voetbaltechnische aspecten betreft zal ook worden afgestemd met de hoofdtrainer van de jaargang van je kind.

Hoe gaat de teamindeling voor meisjes / meiden?

In de onderbouw gaan we uit van een gemixte samenstelling van teams en voetballen meisjes dus mee met de jongens. In de bovenbouw streven we naar een stabiele meidenafdeling met meidenteams. Ook de voorkeurspeiling speelt hier echter in mee. Als er in de onderbouw een groep meiden graag in een meidenteam wil voetballen, is het bij voldoende aantal wellicht mogelijk om een meidenteam te vormen. Dit wordt per jaarlaag afgewogen op basis van de belangstelling en de consequenties voor de andere teams. Als meiden in de bovenbouw graag gemixt willen blijven voetballen, wordt er ook gekeken of dit mogelijk is.

Hoe gaat Hercules om met instroom 'van buiten' in de hogere teams?

Jaarlijks komen er steeds meer aanmeldingen binnen van talentvolle voetballers uit de omgeving, die graag in de selectieteams bij Hercules willen komen voetballen. Ons beleid is er echter op gericht om de eigen jeugd zoveel
mogelijk te laten doorstromen. We beoordelen daarom allereerst onze eigen spelers op hun potentie om mee te kunnen doen in het volgende selectieteam. Om het groepsproces zo optimaal mogelijk te houden, zullen er per
lichting en per seizoen maximaal 3 spelers uitstromen. Mocht een speler niet doorstromen naar het volgende selectieteam, dan zullen wij die speler altijd aanbieden om in het tweede selectieteam te voetballen. Ter vervanging van de uitgestroomde spelers, kijken we eerst naar spelers uit andere Hercules teams. Indien we binnen Hercules geen spelers kunnen vinden, zullen we spelers van buiten Hercules uitnodigen. De spelers van andere verenigingen die zich bij Hercules aanmelden, worden vanaf februari uitgenodigd voor een trainingsstage. Zij zullen meetrainen met de huidige selectieteams. Hen wordt verteld dat zij alleen zullen instromen als er plek ontstaat in de selectie. Mochten spelers uitstromen en er geen andere speler van Hercules instromen, dan hanteren we de volgende uitgangspunten bij het beoordelen van spelers buiten Hercules:

-> Wij nemen alleen spelers aan die een versterking zijn voor het algemene niveau van het team. Denk hierbij aan een speler die in potentie ongeveer in de top 6 hoort van het team.

-> Naast de voetbalkwaliteiten van de speler, vinden we het ook belangrijk om te kijken of zijn motivatie en zijn normen en waarden goed aansluiten bij Hercules. Dit doen we door middel van een 1 op 1 gesprek met de speler.

Hoe ziet Hercules de balans en het samenspel tussen het eerste en het tweede team per leeftijd?

In de eerste selectie teams wordt gekeken naar een combinatie van technisch/tactisch talent en getoonde inzet door de spelers. In de tweede teams staat de inzet voorop; dit zijn de fanatieke sporters van voldoende niveau die ‘vooruit’ willen. Bij de eerste en tweede teams is prestatief voetbal belangrijk voor het spelplezier. Bij de basisteams staat het spelplezier en de teamontwikkeling voorop. Voor spelers die op enig moment het eerste of tweede team moeten verlaten is het voor Hercules belangrijk om ze te behouden voor de club.

Hercules vindt het belangrijk dat de eerste en tweede teams voldoende aansluiting met elkaar houden. We proberen te zorgen voor het (deels) gezamenlijk trainen en het spelen van oefenwedstrijden tegen elkaar, en tegen de eerste teams van een jaar hoger of lager.

Bij wie kan ik terecht bij vragen / klachten over de teamindeling?

Bij vragen of problemen met de teamindeling kun je terecht bij je eigen teamleider. Als jullie er niet uitkomen kun je bij de coördinator van de jaarlaag terecht. Als het voetbaltechnische zaken betreft (bijv. over de voetbaltechnische ontwikkeling van je kind) is het een zaak van het Hoofd Jeugdopleidingen (HJO) die dit waar nodig zal bespreken met de hoofdtrainer van de (huidige) jaarlaag. In het uiterste geval kun je bij het veldvoetbalbestuur (VVB) terecht .

Wat doet Hercules aan een positief sportklimaat in de teams?

Hercules werkt samen met de KNVB en FC Utrecht aan een Positief Sportklimaat. Een belangrijk moment daarin is het onderlinge toernooi van de onderbouw in de nieuwe samenstelling (eind juni) waarbij de ouders alvast onderling afspraken kunnen maken over de begeleiding en onderlinge gedragsregels. We streven ernaar dat alle teams aan het begin van het nieuwe seizoen een sessie hebben over de Teamcode met de spelers, leider en trainer Hierin wordt concreet besproken hoe het team het komend seizoen wil werken aan teamgeest, sportiviteit, betrokkenheid en plezier. En welke do’s en dont’s daarbij belangrijk zijn. Ook voor ouders worden er sessies positief sportklimaat georganiseerd. Hercules heeft een team Positief Sportklimaat waar ouders en spelers terecht kunnen bij vragen, problemen of klachten.

Wanneer moet ik uiterlijk mijn lidmaatschap opzeggen?

Je kunt tot 1 juni kosteloos opzeggen, maar vanwege het proces van teamindeling is het goed om dit al in april bij je teamleider aan te geven als deze vraagt wie er komend jaar door gaan. Per 1 juni worden leden en teams ingeschreven bij de KNVB en daar is inschrijfgeld mee gemoeid. Daarom is er vanaf dat moment contributie verschuldigd. Als je tussen 1 juni en 1 september alsnog opzegt, krijg je daarom de contributie terug minus 43 euro administratiekosten. Wanneer je opzegt na 1 september krijg je geen contributie meer terug. 

Waarom is er een Selectiebijdrage voor eerste en tweede teams?

Voor eerste en tweede teams vanaf 12 jaar (dus vanaf JO13) is er sprake van een selectiebijdrage. Voor de eerste teams bedraagt deze 80 euro per speler en voor de tweede teams 40 euro. We hanteren als vereniging deze bijdrage, omdat deze teams een vaste trainer/coach hebben voor de trainingen en wedstrijden. Voor de eerste teams ligt deze bijdrage iets hoger omdat ze drie keer per week trainen.

Programma Niemand Buitenspel

USV Hercules is vanaf 15 juli 2022 aangesloten bij het Niemand Buitenspel programma. Een heel mooi initiatief. Contributie is vaak een groot probleem gebleken. Spelers die ondanks het bezit van een U-pas de contributie niet meer kunnen voldoen omdat hun U-pas nagenoeg leeg is vanwege meerdere kinderen die er gebruik van moeten maken. Er wordt vaak niet met ons gecommuniceerd waarom een betaling achterwege blijft. Schaamte blijkt hier een grote rol te spelen. Hierdoor komen we vaak veel te laat wat de reden is van een contributieachterstand. De hulp, die ING via dit programma vanaf juli 2022 ons biedt, is wat dat betreft, van grote waarde.

We willen graag dat alle kinderen, rijk of arm, kunnen blijven voetballen. De titel “niemand buitenspel”, doet mij denken aan een bevriende hoogleraar en groot sportbestuurder in Utrecht, wijlen Paul Verweel. Zijn motto was altijd “Je kunt ze beter laten voetballen dan op straat laten rondhangen”. Hoe waar is dit!

De gedachte van dit programma is dat iedereen zou moeten kunnen blijven sporten/voetballen, ondanks financiële moeilijkheden. Bijvoorbeeld gezinnen met minder financiële middelen kunnen contact opnemen met de financieel contactpersoon binnen USV Hercules. Deze contactpersoon kan samen met de ouder(s) van een kind of speler op zoek gaan naar fondsen waar de betreffende ouders/speler een aanvraag kan indienen voor een financiële ondersteuning zodat kind of speler kan blijven sporten/voetballen.

In het inschrijfformulier kun je aangeven of je gebruik wilt maken van dit programma.