Agenda

General Meeting / Ledenvergadering

25 maart 2021

Hereby, the comittee would like to invite all cricket members (and all laureated members) to the GM of Hercules cricket, which will take place on Friday 9 April at 20.00. Because of the COVID-19 situation this meeting cannot be held at Hercules, but will be held online. You can join by clicking on this link: https://meet.jit.si/HerculesCricketAGM20200409. You are kindly requested to mute your microphones and switch off your camera, unless you would like to ask a question or make a remark.

Below you will find the agenda (in Dutch only). The minutes of the previous GM held in December 2020 have been send by e-mail and are available upon request at the Secretary.

Best wishes and we hope we will see you on the 9th.


Bij deze zijn alle cricketers, ereleden en leden van verdienste van harte uitgenodigd voor de Ledenvergadering op vrijdag 9 april om 20.00 uur. Vanwege de COVID-19 situatie kan deze niet op Hercules gehouden worden, maar moet het online. Deelnemen aan de vergadering kan door middel van deze link: https://meet.jit.si/HerculesCricketAGM20200409.

Daarbij het vriendelijke verzoek om als je geen vraag wil stellen of een opmerking wil maken, of je dan je microfoon en camera uit wil zetten.

Hieronder is de conceptagenda te vinden. De conceptnotulen van de Najaarsvergadering van december 2020 zijn verstuurd per mail en zijn op verzoek beschikbaar bij het secretariaat.

Het bestuur ziet uit naar ieders aanwezigheid.


Conceptagenda ledenvergadering USV Hercules Afdeling Cricket

9 april 2021, 20.00 uur

1.    Opening en vaststelling agenda

2.    Mededelingen en ingekomen stukken

3.    Notulen ALV 12 december 2020

4.    Bestuursverkiezing*

5.    Stand van zaken seizoen 2021

6.    Mededelingen uit het HB

7.    Financiën (Contributies/Lidmaatschap)

8.    WVTTK

9.    Rondvraag

10. Vaststelling volgende vergadering

11. Sluiting

* Doordat Ad de Vries zijn bestuurslidmaatschap heeft beëindigd is er een vacature ontstaan. Het bestuur stelt dhr. Nizam Qazi kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden met inachtneming van de bepalingen in de statuten.

Copyright © 2023 USV Hercules
crosschevron-down