Agenda

Verslag ALV 15 juni 2021

30 juni 2021

ALV 15 juni: voorzitter blijft, onderzoek naar compensatie leden
Tijdens de laatste ALV is voorzitter Fons Visser die aftredend was, door het Hoofdbestuur
voorgedragen voor nog een termijn. Dit werd door de ALV met applaus begroet en daarmee startte
15 juni 2021 zijn tweede termijn. Iets waar Fons blij mee was: “We hebben in drie jaar best veel
bereikt, en daar gaan we als uw HB graag mee door.”

Jaarrekening 2020
Het was ook de vergadering waarin de jaarrekening over 2020 aan de leden is voorgelegd. Dat was in
alle opzichten een bijzonder jaar, ook in financieel opzicht. Het was goed om te constateren dat alle
afdelingen snel konden schakelen om hun uitgaven terug te brengen. Het hoofdbestuur en de
afdelingen hebben in 2020 een defensief financieel beleid gevoerd omdat onduidelijk was of, en wat
voor compensaties beschikbaar zouden komen. De ALV heeft de jaarcijfers, met instemming van de
kascontrolecommissie, vastgesteld. Met dank aan penningmeester Stanley Rutgers die in de
vergadering aangaf dat de nieuwe afspraken met de afdelingen, ingegeven door de inzet van de
financiële commissie, veel meer duidelijkheid en daarmee rust hebben gebracht in de financiën van
onze club.

Compensatie voor leden
Nu de rook is opgetrokken lijkt het erop dat vooral de stichting, die het vastgoed beheert, het meest
te lijden heeft gehad van de coronaregels. Over de gehele linie is Hercules 2020 financieel goed
doorgekomen. Onder meer omdat de penningmeesters zeer actief bezig zijn geweest met alle
regelingen en vergoedingen. De verwachting is dat dat in 2021 niet veel anders zal zijn. Het ledental
is stabiel gebleven en bij tennis zelfs wat gegroeid. De solidariteit van de leden is een belangrijke
factor geweest voor deze financiële situatie en daaruit blijkt dat Hercules, ook voor haar leden, meer
is dan zomaar een vereniging. Ook dat is de kracht van Hercules. Wij zijn wij hen daar erg dankbaar
voor. Per afdeling wordt nu gekeken op welke wijze de leden in 2021 een compensatie kunnen
krijgen voor het gemis aan sportaanbod in het afgelopen jaar. Er is afgesproken dat de afdelingen zelf
met voorstellen komen die – tussen de afdelingen -wel evenredig moeten zijn.

Lustrum: 140 jaar jong
Voor volgend jaar, dan bestaat Hercules 140 jaar is er een jubileumcommissie in het leven geroepen
onder leiding van Maykel Tak. Binnenkort komt de commissie met de eerste plannen naar buiten.
2022 zal het hele jaar bruisen van extra activiteiten.

Sporthal
Uiteraard is aandacht besteed aan de locatie keuze voor een nieuwe sporthal van de gemeente op
Voordorp. Hercules is helemaal niet te spreken over de gevolgde procedure door de gemeente. Het
lijkt er echter op dat de plannen niet meer gewijzigd zullen worden. Dus gaan we knopen tellen en
vooral kijken in hoeverre we onze eigen zaaltekort daar straks kunnen invullen. Wel zijn we met de
gemeente in gesprek over een compensatie voor gemis aan inkomsten als deze nieuwe hal straks
concurrerend is voor de onze.

Arnold Wagemakers, secretaris Hoofdbestuur USV Hercules

Copyright © 2023 USV Hercules
crosschevron-down