Agenda

Levendige ALV sluit het Herculesjaar af

21 december 2022

Afgelopen maandagavond vond in een voor de gelegenheid wat omgebouwd paviljoen de traditionele december-ALV plaats. Een ruim dertigtal leden had zich gemeld waarbij gezegd moet worden dat het mannelijke aandeel ver overheerste en ik het gevoel had dat de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen boven het clubgemiddelde lag.

Voorzitter Fons Visser opende met een hartelijk welkom voor iedereen. Na een aantal mededelingen gaf hij het woord aan Arnold Wagemakers die zijn traditionele maar ook laatste jaarverslag met de vergadering deelde. Een jaar waarin er weer veel gebeurd is maar waaruit ook zeker ‘de kracht van Hercules’ duidelijk is gebleken (om zijn geliefde zinsnede nog maar eens te parafraseren).

Meteen hierna werd er afscheid genomen van Frank Beemer die na een vijftal jaren het stokje van voetbalvoorzitter overdraagt aan Gerard van Diemen. Onder grote dank voor het werk en de inspanningen die hij in deze rol heeft geleverd. Ook Arnold stopt met zijn werk als secretaris en natuurlijk kreeg hij als dank en waardering een aantal warme woorden mee van de voorzitter. De vergadering ging akkoord met de benoeming van mij, Frank van den Heuvel, als zijn opvolger en deze wisseling van de wacht werd meteen bekrachtigd door een wisseling van positie tussen de plek achter de tafel en in de zaal.

Het grote blok van de avond werd verzorgd en ingeleid door penningmeester Stanley Rutgers die ons meenam in een financiële terugblik en stand van zaken en die tevens de begroting voor komend jaar presenteerde. Uiteraard werden hier de nodige vragen over gesteld maar de vergadering sprak grote waardering uit over het werk wat hij in deze heeft verricht en over de algemene stand van zaken op financieel gebied. Zeker in deze tijden van Corona, die hopelijk nu echt achter ons ligt, alsmede met het oog op de energiecrisis, waar we nog middenin zitten en die zeker gevolgen heeft, mag dat een prestatie genoemd worden. Waarvoor hulde.

Wel is het nodig en wenselijk gebleken om de contributie aan te passen. Na twee jaar op de nullijn gebleven te zijn, lijkt het nu verantwoord om een verhoging door te voeren, onder andere in het licht van de om zich heen grijpende inflatie en de al eerder genoemde energiecrisis. Ook hier kon de vergadering zich in vinden dus het voorstel werd, na stemming, aangenomen.

Fons praatte de aanwezigen bij over de stand van zaken met betrekking tot het complex en de plannen die er liggen voor investeringen en verbeteringen. Er staan al dingen op de rol, zowel buiten (tennisbanen) als binnen (herindeling en interne verbouwingen), er liggen wensen en plannen (waarbij we ook afhankelijk blijven van de medewerking van de Gemeente) en er zijn invloeden van buitenaf (parkeerproblematiek) waarbij de politiek aan zet is.  Duidelijk is wel dat dit alles grote aandacht heeft en zal houden voor meerdere geledingen binnen de vereniging.

Een ook traditioneel en zeker kenmerkend Herculesmoment in deze ALV is de uitreiking van de Charles Nicolaïbokaal, te overhandigen aan een van de (gelukkig nog steeds vele) vrijwilligers die onze club body geven en overeind houden. Deze eer valt dit jaar toe aan Paul Schriek, mede vanwege het vele belangrijke werk wat hij de afgelopen jaren heeft verricht voor de stichting. Het applaus van de aanwezigen gaf blijk van de instemming die deze voordracht kreeg. Helaas was Paul zelf afwezig wegens ziekte, zodat Fons een ander moment gaat kiezen om de (opgeknapte en uitgebreide) bokaal te overhandigen.

In de rondvraag werden er tenslotte nog wat zaken aan de orde gesteld die ofwel meteen beantwoord konden worden, ofwel een vervolg krijgen op een later tijdstip.

Waarna de bijeenkomst om 21.35u gesloten werd met het verzoek om elkaar in ieder geval terug te zien op de Nieuwjaarsborrel die dit jaar gehouden wordt op zaterdag 7 januari 2023 vanaf half vijf. 

Het bestuur wenst hierbij iedereen prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling. Laten we er een mooi 2023 van proberen te maken.

Frank van den Heuvel, secretaris

PS: In een later stadium komen er uitgebreide en inhoudelijke notulen beschikbaar van deze ALV.

Copyright © 2022 USV Hercules
crosschevron-down