Incidenten

Vastgesteld door USV Hercules veldvoetbalbestuur op 29 oktober 2009. Het volledige, vastgestelde document is opvraagbaar bij de secretaris van het veldvoetbalbestuur.

In principe zijn de direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) primair verantwoordelijk voor optreden in geval van incidenten. Bij acute zaken rond een wedstrijd dient contact opgenomen te worden met onze Commissie van Ontvangst of met een bestuurslid.

Bij een exces op of rond het veld, kan de vereniging contact opnemen met het noodnummer. Deze hulplijn is 24/7 bereikbaar via 0800 – 2299555. Binnen uiterlijk 48 uur biedt een zogeheten voetbalofficier ondersteuning.
 
Voor negatieve ervaringen, die niet direct opgelost hoeven of kunnen worden, is er het meldpunt wanordelijkheden. Via een webformulier op www.knvb.nl/meldpunt kan iedereen melding maken van wanordelijkheden op en rond het voetbalveld. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn die ergernis veroorzaken. Op basis van deze klachten kan de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk krijgen en waarnodig actie ondernemen.
 
Bij de meer ernstige vormen van wangedrag waar een Hercules-lid bij betrokken is, wordt de Commissie Gedrag Veldvoetbal ingeschakeld. Hercules wil snel en adequaat optreden en ‘recht doen’ aan alle betrokkenen door passende sancties op te leggen, met een passende opbouw (en vastlegging) daarvan bij herhaling van gedrag.  
 
Hiervoor geldt de volgende procedure. 
  • Incidenten kunnen door iedereen worden gemeld via een meldingsformulier. Deze ligt ook in de commissiekamer. Het meldingsformulier moet worden ingediend bij het Hercules Veldvoetbalbestuur. Dat stuurt een geanonimiseerde kopie naar de initiator van het incident.
  • De Commissie Gedrag Veldvoetbal besluit over op te leggen sancties. In zwaardere gevallen besluit het Veldvoetbal-bestuur zelf.
  • In principe wordt alleen besloten na toepassing van ‘hoor en wederhoor’, van speler en ouder.
  • Als incidenten leiden tot financiële sanctie door KNVB wordt, afhankelijk van het besluit door veldvoetbal-bestuur of Commissie Gedrag Veldvoetbal, de financiële repercussie verhaald op de betrokkene.

 Voor een verdere uitwerking hiervan, zie de incidentenprocedure.

 Als Herculesleden zich niet goed gedragen kunnen na het volgen van de procedure de volgende sancties worden opgelegd:
  1. berisping
  2. uitsluiting van een wedstrijd
  3. schorsing
  4. royement
Voor een toelichting hierop en een uitwerking van vormen van wangedrag van spelers of toeschouwers (vaak ouders) en de bijbehorende sanctie, zie het overzicht sancties.