Overzicht sancties

 
I. De volgende sancties kunnen worden toegepast
 

Berisping (‘gele kaart’)

Dit betreft incidenten die in de regel gemeld worden door coach of leider aan de commissie Gedrag Veldvoetbal. De commissie Gedrag Veldvoetbal geeft de berisping in de vorm van een officiële waarschuwing. Al dan niet op advies van de commissie Gedrag Veldvoetbal kan de coach of leider een taakstraf opleggen.
 
Uitsluiting van een wedstrijd
Deze sanctie wordt opgelegd door de commissie Gedrag Veldvoetbal, gemandateerd door VVB.
 
Schorsing
Dit is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het VVB op advies van de commissie Gedrag Veldvoetbal voor meer dan een wedstrijd uitsluit en (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen (bijv. het gedurende de schorsingsperiode niet mogen volgen van de trainingen).

Royement
Volgens art. 5.5 van de statuten kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement (waarbij inbegrepen deze annex), of besluiten van bevoegde bestuursorganen van Hercules handelt, of Hercules op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft aan zijn/ haar financiële verplichtingen te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld door het hoofdbestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de beroepscommissie (statuten art. 13.1b). Gedurende de beroepstermijn en hangende het bezwaar is de betrokkene geschorst.

Ook bij berisping, uitsluiting en schorsing is beroep mogelijk. Het instellen van een beroep leidt echter niet tot opschorting van de tenuitvoerlegging van de sanctie (statuten art. 12.9).

In alle gevallen wordt de sanctie aan de betrokkene goed gemotiveerd. In alle gevallen dat de commissie Gedrag Veldvoetbal is ingeschakeld is in principe ook een gesprek met de ouders geboden.

 
II. Voor de verschillende vormen van wangedrag van spelers worden de volgende sancties toegepast

Omschrijving wangedrag in het veld

Sanctie bij eenmalig voorkomen

Sanctie bij herhaling

Ongepaste verbale uiting (bijv. kritiek op scheidsrechter, verwensingen)

Berisping

Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd

Ernstige belediging (bijv. vloeken en/of racistische taal)

Berisping

Schorsing voor 2 wedstrijden

Intimidatie (= dreigen met niet nader omschreven handelen)

Berisping

Schorsing voor 2 wedstrijden

Ernstige intimidatie (bijv. dreiging met geweld en/of slaande beweging)

Berisping

Schorsing voor 2 wedstrijden

Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen

Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd

Schorsing voor 3 wedstrijden

Slaan en/of schoppen in de richting van anderen

Schorsing voor 3 wedstrijden

Schorsing voor 6 wedstrijden

Mishandeling (geen blijvend letsel)

Schorsing voor een jaar

Ontzegging lidmaatschap per direct.

Ernstige mishandeling

Ontzegging lidmaatschap per direct

nb 1 Bovenstaande opsomming van vormen van wangedrag is niet limitatief en de sancties hebben het karakter van een maximumstraf.

nb 2 In de gevallen waarin bovenstaande richtlijn niet voorziet, wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafopleggingen bij molestaties.

 
De commissie Gedrag Veldvoetbal en het veldvoetbal-bestuur beoordelen een situatie niet los van de de KNVB-reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier). Toegekende straffen van KNVB-zijde moeten in principe als voldoende gedragscorrectief worden beschouwd.
 

III. Voor de verschillende vormen van wangedrag van toeschouwers (ouders) worden de volgende sancties toegepast.

Hiervoor geldt dezelfde richtlijn geldt als voor spelers. Additionele categorieën zijn de volgende:

Omschrijving wangedrag rond het veld

Sanctie bij eenmalig voorkomen

Sanctie bij herhaling

Bemoeienis met de wedstrijdleiding

Berisping

Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd
(schorsing); bij 2e herhaling ontzegging van
toegang tot Hercules-terrein voor bepaalde
of onbepaalde tijd

Bemoeienis met de teamleiding/ coaching

Berisping

Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd
(schorsing); bij 2e herhaling ontzegging van
toegang tot Hercules-terrein voor bepaalde
of onbepaalde tijd

Kritiek op spelers tijdens de wedstrijd

Berisping

Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd
(schorsing); bij 2e herhaling ontzegging van
toegang tot Hercules-terrein voor bepaalde
of onbepaalde tijd