Speerpunten

 
In 2014 heeft het voetbalbestuur aangegeven de komende jaren aan een viertal speerpunten te gaan werken. De speerpunten zijn onderstaand weergegeven. Een verdere uitwerking vindt u in dit document.
 
Speerpunten
 
Vergroten verenigingsgevoel
We willen het clubgevoel en de betrokkenheid van de leden van het Veldvoetbal vergroten. Gedrag op en rondom de velden is belangrijk voor het creëren van het gewenste verenigingsgevoel. Het Veldvoetbal wil hieraan actief bijdragen. Samenwerking met de pachter van het Paviljoen op dit gebied is één van de mogelijkheden om dat te bereiken. Het Veldvoetbal zal activiteiten ontwikkelen in samenwerking met haar leden om de club betrokkenheid te gaan vergroten. Het tussentijdse vertrek van enkele jeugdspelers naar Betaald Voetbalorganisaties en de uitstroom van een aantal spelers van de zondag selectie naar Hoofd- en Topklassers is mede een gevolg van de opzet en uitvoering van het voetbaltechnisch beleid waarin de afgelopen jaren is geïnvesteerd.Het vertrek van spelers is de keerzijde van het succes van de club waar op een adequate wijze mee moet worden omgegaan. Duidelijk communiceren van de uitgangspunten en de grenzen van de mogelijkheden van Hercules aan de achterban draagt zeker bij aan het goede verenigingsgevoel.
 
Evenwichtige verdeling tussen selectie en niet selectieteams
Een algemeen uitgangspunt is een evenwichtige verdeling van aandacht en middelen tussen selectie- en basisteams. Aan dit uitgangspunt zal meer inhoud moeten worden gegeven in de komende tijd. Het is inherent aan een amateurvoetbalclub op dit niveau dat veel inspanning uit gaat naar de verschillende selectieteams. Het bestaansrecht van een club als Hercules is echter voor een belangrijk deel afhankelijk van een brede instroom van jeugd en een breed aanbod van recreatief seniorenvoetbal. Het is belangrijk dat Hercules ook de spelers aan zich blijft binden die niet de vaardigheden hebben om in de hoogste teams te spelen.
 
Doorstroming jeugdspelers
Hercules wil de doorstroming vanuit de A junioren naar het seniorenvoetbal verder stimuleren en streeft er naar om voor elke speler die vanuit de A overkomt een passend vervolg te bieden in de seniorenteams.
 
Vergroting binding selectiespelers
Hercules streeft ernaar om de spelers zolang mogelijk aan de club te binden. Dit vergroot de stabiliteit van de selectie en de betrokkenheid van de spelers bij Hercules. Eén van de manieren waarop Hercules dit realiseert is door selectiespelers jeugdteams te laten trainen. Andere mogelijkheden om de faciliteiten rondom de selectie te verbeteren moeten via gerichte sponsoring worden gefinancierd.
 
Aandacht voor senioren niet-selectieteams
We willen extra aandacht besteden aan het behoud en zo mogelijk de uitbreiding van het aantal seniorenteams. Ook dit is een zeer belangrijke groep spelers binnen Hercules die we op een goede en kwalitatieve manier willen faciliteren om met veel plezier bij ons te kunnen sporten.
 
Aandacht voor meisjes-/ damesvoetbal
Bij het dames-/meisjesvoetbal willen we veel aandacht besteden aan de instroom en met name de adequate doorstroom naar de senioren. Door de geringe omvang is dit nu niet eenvoudig. Om het jeugdmeisjesvoetbal binnen Hercules levensvatbaar te houden is het zorgen voor voldoende kritische massa in termen van aantal teams en technische en organisatorische ondersteuning benoemd als één van de speerpunten.