Jaarverslag 2019 tennisafdeling USV Hercules

In dit verslag geeft het tennisbestuur een overzicht van de stand van zaken binnen de tennisafdeling en een opsomming van de activiteiten die dit jaar door het bestuur en de diverse commissies zijn uitgevoerd. Het bestuur is verheugd dat dit jaar ingaande 1 april 2019 het sponsorcontract met Twinsport/Intersport weer voor 3 jaar kon worden verlengd. Recent is op 29 november dit jaar de aftrap gegeven van OldStars. Dit zijn 60+ ‘ers die in het kader van bewegen en elkaar ontmoeten één keer per week onder begeleiding tennissen met aangepaste regels. Al wat eerder dit jaar werd bij Hercules ‘De Derde Helft’ geïntroduceerd. Hierbij gaat het specifiek om ouderen uit de buurt die vrijdag ’s ochtends elkaar in ons paviljoen ontmoeten, spelletjes doen, koffie drinken en de lunch gebruiken. Initiatiefnemers zijn Fons Visser en Richard Smits.       

Het bestuur

In het bestuur hebben zitting Richard Jager (voorzitter a.i.), Hank Raessens (penningmeester), Anneloes Medendorp (jeugdzaken) en Jan Kakebeen (secretaris/communicatie). Het bestuur kwam dit jaar zo’n acht keer bijeen. Richard bezocht als afgevaardigde van de tennisafdeling de vergaderingen van het hoofdbestuur van Hercules. De vacaturepositie in het bestuur voor communicatie kon niet worden ingevuld en staat dus nog steeds open. Hank heeft te kennen gegeven haar functie als penningmeester neer te leggen. Het goede nieuws is, dat de overige bestuursleden in functie blijven en dat Richard zich definitief als voorzitter kandidaat heeft gesteld.    

Het ledenbestand

jaar

junioren

perc. +/-

senioren.

Perc. +/-

totaal

perc. +/-

2013

170

 

431

 

601

 

2014

161

-5

403

-6

564

-6

2015

174

8

372

-8

546

-3

2016

167

-4

365

-2

532

-3

2017

165

-1

372

2

537

1

2018

141

-15 

420

13 

561

4

2019

128

-9%

381

-9%

509

-9%

 

Net als de landelijke trend daalt helaas ook het aantal tennisleden bij Hercules. Van de 381 seniorenleden in 2019 zijn er 27 ochtendlid en 28 winterlid. Wat samenstelling betreft is nog steeds ruim 70% van onze tennisleden ouder dan 30 jaar en woont bijna 80% van alle leden in Tuinwijk, Tuindorp of Voordorp. Ca. 7% van de leden wonen in de nieuwe wijk Veemarkt. Met de inzet van wat meer promotieactiviteiten liggen hier wellicht nog kansen om tennisleden te winnen. Het bestuur ziet het in ieder geval als een belangrijke doelstelling om de daling van het ledental een halt toe te roepen.    

De contributie bedraagt momenteel €240 voor seniorenleden en €112 voor jeugdleden. Ochtendleden betalen €186 en winterleden €110. Op de contributie zal voor het jaar 2020 alleen een kleine prijsindexatie worden toegepast.

Communicatie

Door het ontbreken van een bestuurslid communicatiezaken, is de informatie-uitwisseling met de leden deels in handen bij de voorzitter en de secretaris. Er werden dit jaar vijf nieuwsbrieven uitgebracht en de overige nieuwsfeiten en activiteiten werden gepubliceerd op de website. De jeugdafdeling gebruikt ook Facebook als communicatiemiddel. Competitieteams, zo is de indruk, houden onderling contact met whatsapp, wat als nadeel heeft dat andere leden niet op de hoogte zijn van eventueel verzette wedstrijden etc.  

Communicatie en PR zijn binnen de tennisafdeling belangrijke zaken. Beiden bieden veel ruimte voor verbetering, maar komen door de huidige taakverdeling binnen het bestuur niet goed van de grond. Het wachten is op iemand die bereid is deze taak (deels) op zich te nemen. Zo moet de website van de tennisafdeling hoognodig worden opgeschoond, geactualiseerd en heringedeeld. Ook de KNLTB clubapp is, naast diverse andere handige functies, een prima medium om met zgn. pushberichten snel informatie naar de leden over te brengen. Het bestuur wil dan ook het gebruik van de clubapp meer onder de leden promoten. Verder wordt bezien of het elektronisch afhangbord de mogelijkheid biedt om als informatie- en mededelingenbord te dienen.

Lessen

Tennisles is voor nieuwe én bestaande leden bijna onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap bij Hercules. Tennisles biedt nieuwe leden immers de kans om zich het spel toe te eigenen en bestaande leden kunnen hun vaardigheden ermee verbeteren.

Het lesgedeelte en alles wat zich daaromheen afspeelt heeft binnen het bestuur dan ook de grootst mogelijke aandacht. In samenspraak met de trainers bekijken we de mogelijkheden om bij het geven van de tennislessen en de tennistraining de inkomsten te verhogen en de kosten te beperken. Zowel de kwaliteit van de lessen (bijv. door het afnemen van enquêtes), de praktische indeling van de lessen en trainingen, het aantal selectiespelers én de kosten hiervan zijn onderdeel van de uit te voeren analyse. Verder zal worden bezien of de aanmeldingsprocedure voor lessen kan worden verbeterd en of deze kan worden geïntegreerd in de procedure voor het lidmaatschap.    

Accommodatie

Dit jaar werden voor alle banen nieuwe, degelijke spelersbanken aangeschaft en geplaatst. Een kapot net werd vervangen en een hek gerepareerd.

Tijdens de afgelopen winterperiode werden de regels met betrekking tot het bespelen van de banen onder winterse omstandigheden niet goed nageleefd. Komende winterperiode zullen de leden middels de website, in de nieuwsbrief en via de clubapp nadrukkelijker op het naleven van deze regels worden gewezen. 

Om het onbevoegd gebruik van de tennisbanen tegen te gaan, werden de regels voor het afhangen aangescherpt. Tevens werd de tennistrainers de titel van baancommissaris gegeven waardoor zij ongerechtige spelers mogen verzoeken de baan te verlaten.      

De banen 5 & 6 zijn in het jaar 2022 aan renovatie of vervanging toe; de banen 1 t/m 4 zijn pas in het jaar 2026 of zelfs 2027 aan de beurt. Een wat ongelukkige situatie. Het bestuur heeft een interne projectcommissie gevormd en die gevraagd om onderzoek te doen naar het renoveren en/of vervangen van de tennisbanen. Hen is gevraagd het onderzoek zo breed mogelijk uit te voeren en daarbij zowel de belangen van de vereniging als die van de leden te betrekken. De projectgroep komt  vóór 1 januari 2020 met haar eindverslag.

Binnen de omnivereniging leeft het idee het complex in gezamenlijkheid met de gemeente verder uit te breiden met o.a. een tweede sporthal. Het zijn plannen voor de lange termijn, maar het bestuur zal er nauwgezet op toezien dat de belangen van de tennisafdeling goed worden bewaakt.  

De relatie van sommige leden(groepen) met paviljoenhouder Emiel en zijn crew laat soms wel eens wat te wensen over. Van bestuurswege willen we in het contact met Emiel wat meer structuur en regelmaat aanbrengen, zodat hierdoor over en weer meer begrip kan worden gewekt voor ieders  belangen.

De commissies

Dit jaar hebben de diverse commissies ook weer hun zeer gewaardeerde werkzaamheden voor de club uitgevoerd.

De technische commissie (TC) nam dit jaar afscheid van Esther Hesp. De TC bestaat nu uit Franca Geerdes en Edmee Abels. Nieuw toegetreden is Joke Oosterbaan.

De jeugdcommissie nam afscheid van Karianne Goossens. De commissie bestaat nu uit Hanneke Reijs, Eveline Verkaik, Frank van der Storm. Nieuw toegetreden is Femke Munier. Anneloes Medendorp heeft als bestuurslid zitting in de JC. De JC houdt zich ieder jaar ook bezig met de organisatie van de verkoop van (club)tenniskleding. Het is goed om te zien dat ook seniorenleden steeds meer belangstelling tonen om clubkleding aan te schaffen.

De WTCT (wedstrijd en toernooi commissie tennis) nam afscheid van Ed van der Zalm. Ed blijft als ‘eenmansfractie’ wel de wintercompetitie organiseren. De huidige samenstelling van de WTCT bestaat uit Marco Scholten, Roelanda Vroon, Bart Faber en Helma van Kuijk, Jos van Kortenhof en Machteld van Raalte. De deelname aan het openingstoernooi, de clubkampioenschappen en de zes tossavonden bleef wat aantal deelnemers betreft op peil. 

De Opentoernooicommissie (OTC) zag Jorit Schuitemaker vertrekken. Achterblijvende commissieleden zijn José Kager, Kees Hardam, Gerard Boerrigter, Tony Malhoe en Kristian Kleijweg.

De Opentoernooicommissie 55+ (OT55+) blijft wat samenstelling betreft intact en bestaat dan uit Max Meijnderts, Hans van Essen, Lia van Wijk, Karin van Ditmarsch, Richard Smits en Ria Douma. Met 10 deelnemers meer dan vorig jaar zit het deelnameaantal weer in de lift.

De commissieactiviteiten worden uiteraard door vrijwilligers uitgevoerd. Voor alle vrijwilligers werd in de zomer op een zondag in Vleuten een gezellige middag met een hapje en een drankje én een clinic padel georganiseerd. Voor deze activiteit was echter weinig belangstelling. Het bestuur beraadt zich nog op welke wijze in de toekomst deze ‘vrijwilligersdag’ kan worden vormgegeven.     

Competities

De belangstelling voor deelname aan zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie blijft onveranderd groot. Aan de voorjaarscompetitie deden 29 teams mee (incl. jeugd) en voor de najaarscompetitie werden er 24 teams ingeschreven. Om zoveel mogelijk leden in staat te stellen om competitie te spelen, heeft de TC voor volgend jaar besloten dat deelnemende teams zich met minimaal zes personen moeten inschrijven. De TC beraadt zich nog over de vraag of leden nog op andere dagen en/of tijdstippen de deelname aan een competitie kan worden aangeboden. De kampioenteams dit jaar waren: 

Voorjaarscompetitie                                                                    Najaarscompetitie

Hercules 1 Heren 17+ zaterdag 1e klasse                              Hercules Heren 1 zondag 2e klasse

Hercules 3 Heren 17+ zaterdag 5e klasse                              Hercules GD 5 zondag 2e klasse

Hercules 4 GD 35+ vrijdagavond 4e klasse                            Hercules Jeugd Groen 1 zondag

                                                                                                Hercules Jeugd Groen 2 zondag