Afdelingsplan Tennis 2008-2013

1. Visie en ambitie


Afdeling tennis realiseert zich dat de groeipotentie zeer beperkt is. Met een ledenaantal van rond de 640 leden, waarvan 1/3 jeugdlid, en een 30-tal winterleden zitten we met 6 banen aan ons plafond. Nu al hebben we voor de jeugd een wachtlijst van bijna 100 kinderen. Dit betekent dat we creatief moeten zijn met de mogelijkheden en middelen die ons nu tot onze beschikking staat. Één voorbeeld hiervan is om samenwerking te zoeken met andere tennisverenigingen uit de buurt waarmee we de krachten kunnen bundelen, waardoor extra mogelijkheden ontstaan, met name voor de jeugd.

Groei in kwaliteit staat dus voorop. De tennisafdeling mag zich verheugen in een groot aantal leden die zich inzetten in tal van commissies. Een goede afstemming onderling en met het Bestuur is van evident belang en zal de komende tijd prioriteit krijgen. Dit zelfde geldt natuurlijk ook naar de leden toe. Iedereen moet zich zo goed mogelijk betrokken voelen bij de vereniging en een goede communicatie is daarbij heel belangrijk. De website en nieuwsbrieven zijn hiervoor zeer geschikte kanalen.

Onze tennisafdeling staat bekend als een vereniging waar plezier voorop staat. Dat is een goede zaak. Plezier en prestaties gaan meestal samen. Toch is er behoefte, zeker bij de jeugdafdeling, om het prestatieve een sterkere nadruk te geven. Dit is een aantal jaren geleden al ingezet door middel van een jeugdselectiebeleid en waarvan de resultaten nu al zichtbaar worden. De jeugd breekt door! Deze lijn willen we graag doorzetten, waarbij we ons goed realiseren dat een cultuur gericht op prestaties en talentontwikkeling een zekere gewenning nodig heeft en dat het plezier nooit mag verloren mag gaan. Stapje voor stapje en zeer voorzichtig dus.

Hoewel tennis een individuele sport is willen we zoveel mogelijk mensen betrekken bij onze verenigingen. Hiervoor worden het hele jaar door voor zoveel mogelijk verschillende leden tal van activiteiten georganiseerd. Dit wordt zeer gewaardeerd. Dit blijkt ook wel uit de deelnamecijfers. Dit beleid zal natuurlijk worden voortgezet en waarbij kritisch wordt gekeken of alle leden wel genoeg aandacht krijgen.

Al met al is de tennisafdeling een zeer bloeiende en gezonde afdeling binnen USV Hercules en draagt het bij aan de missie van Hercules, namelijk dat iedereen zich thuis voelt en waarbij prestatief zowel als recreatief sporten mogelijk is.

2. Interne analyse/externe analyse

2.1 Ledenaantal

Met 640 leden (waarvan 180 jeugdleden)en een 30-tal winterleden zijn we gekomen aan de grenzen van de groei. Voor de jeugd hanteren we al een wachtlijst (meer dan 100 kinderen), omdat de lescapaciteit beperkt is. De leeftijdsopbouw bij de jeugd is niet altijd evenwichtig. Hierbij moet gedacht worden dat in bepaalde leeftijdsgroepen te weinig kinderen zijn. (een te kleine groep jeugdleden boven de 12 jaar) en aan de verhouding jongens/meisjes. Bij de volwassenen ligt bij de leeftijdsopbouw een piek boven de 40+. Een beetje belegen uitstraling dus. Vanuit de omliggende wijken is er voldoende belangstelling naar een lidmaatschap.

2.2 Vrijwilligers/professionals

Op dit moment beschikt de afdeling over twee full-time trainers (er wordt gedacht aan een 3e trainer) en veel vrijwilligers (vooral in de verschillende commissies). Dit is voor dit moment ruim voldoende . Op dit moment wordt door de afdeling nauwelijks gebruik gemaakt van de jeugdmanager. Het afgelopen jaar is een stagiaire actief geweest bij het verzorgen van de lessen. Ouders worden vooral gevraagd bij het begeleiden van de competitieteams. Op dit moment wordt een aparte ledenadministratie voor de KNLTB door één van de bestuursleden bijgehouden. Gezien de omvang van de werkzaamheden, maar vooral ook het dubbele werk met grote kans op fouten is het wenselijk dit onder te brengen bij de centrale ledenadministratie.

2.3 Talentontwikkeling

Tot nu toe heeft talentontwikkeling voor tennis binnen de omnivereniging Hercules nog weinig aandacht gekregen. Er zijn weinig middelen beschikbaar en voetbal heeft de hoogste prioriteit. Hoewel de potentie van een tennisafdeling minder groot is dan een voetbalafdeling, willen we aan deze historische gegroeide situatie een verandering brengen. Ook binnen de tennisafdeling lopen kinderen rond die potentie genoeg hebben om een zeer goede B-speler te worden. Dit blijkt nu al. Dit betekent wel dat er een goede structuur moet komen waarbinnen dat kan gebeuren en een goede afstemming met de voetbalafdeling indien men lid is van beide afdelingen. Hierbij moet wel goed in de gaten worden gehouden hoe dit alles past binnen een tenniscultuur waar gezelligheid nog voorop staat.

2.4 Eisen aan het complex
De tennisafdeling beschikt over 6 verlichte tennisbanen die het gehele jaar door bespeeld kunnen worden. In het verleden beschikte de tennisafdeling over een eigen ‘tennishok’. Met de komst van de jeugdmanager is dat verdwenen. Dit wordt nu voorlopig opgevangen door de jeugdhonk te gebruiken bij competities en toernooien. De behoefte aan een eigen (ontvangs)ruimte is er nog steeds, zeker ook voor communicatiedoeleinden. Het terras, zowel bij de banen 1 en 2, als bij baan 5 en 6 heeft nog steeds weinig uitstraling als een plek waar het gezellig toeven is. Het is meer een doorgangsweg dan een terras. Achterop het complex staat nog een vervallen tennismuur met asbest. Deze is al jaren niet in gebruik. De behoefte is groot om te komen tot een nieuwe mogelijkheid van tennismuur/miniveld. Het liefst dicht bij de tennisvelden. Dit is belangrijk, zeker voor de jeugd om te gebruiken als oefenmogelijkheid.

2.5 Individualisering sport
De tennisafdeling mag zich verheugen over een grote groep leden die graag willen meedoen aan tal van verenigingsactiviteiten. Dit vinden we het aller belangrijkste. Men is niet voor niet lid van een vereniging. Toch moeten we alert blijven op een groep tennissers die dit minder belangrijk vinden en slechts behoefte hebben aan een ‘potje’ tennis.

3. Beleidsplan

3.1 Bestuur en organisatie/personeel
De tennisafdeling is opgebouwd uit een bestuur, waarvan de voorzitter lid is van het hoofdbestuur, en een vijftal commissies. Deze commissies zijn de Technische Commissie (TC), Jeugdcommissie (JC), Open Toernooi Commissie(OTC), WTCT (o.a. verantwoordelijk voor de wintercompetitie en de clupkampioenschappen), en de Seniorencommissie. Daarnaast beschikken we over twee fulltime trainers die in loondienst zijn. Met de trainers wordt één keer per jaar een evaluatiegesprek gevoerd en afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen. Op dit moment wordt naast de centrale ledenadministratie door de afdeling nog een aparte ledenadministratie gevoerd naar de KNLTB. Doel is om deze het aankomende jaar onder te brengen in de centrale ledenadministratie.

3.2 Sportaanbod

Het sportaanbod is zeer breed en zeer divers: van recreatief tennis (bijv. de interne wintercompetitie) tot aan prestatief tennis(deelname aan voorjaarscompetities van de KNLTB), uitwisselingen met andere verenigingen (zowel voor jeugd als voor senioren), twee ‘open’ toernooien en de mogelijkheid om les te nemen. De mogelijkheden die de KNLTB biedt worden steeds groter. Uitbreiding van de competitie naar de vrijdagavond (doen we al aan mee) en een najaarscompetitie. Het is geen vanzelfsprekende zaak dat we hieraan deelnemen. Gezien het maximum aan leden moeten moet goed in de gaten houden dat er genoeg baancapaciteit overblijft om ‘vrij te spelen’. Hercules verzorgt op dit moment in de maand september twee open toernooien, namelijk het Open Dubbeltoernooi en het Open Senioren Toernooi. Vooral dit laatste toernooi mag zich verheugen in een grote belangstelling en het zal duidelijk zijn dat dit ook in de toekomst wordt gecontinueerd. Het Open Dubbel Toernooi denkt nog na over de positioneren van het toernooi. Wat betreft het lesaanbod wordt gedacht om de lescapaciteit uit te breiden naar de zaterdag en/of zondagochtend. Een 3e trainer zal dan nodig zijn. Het afgelopen jaar zijn we begonnen met een enquête onder de leden over de lessen die men volgt. Hun mening vinden we belangrijk om de kwaliteit te verbeteren. Dit zal elk jaar worden uitgevoerd.


Talentontwikkeling staat bij de tennisafdeling nog in de kinderschoenen. De afgelopen jaren is de jeugdafdeling begonnen met het opstellen van een jeugdbeleidsplan. Met de kinderen, die in de selectie zitten, worden nu afspraken gemaakt over deelname aan training, toernooien en competitie. Dit beleid begint zijn vruchten af te werpen. Voor de aankomende jaren zal een nieuw jeugdbeleidsplan worden ontwikkeld. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: goede evenwichtige leeftijdsopbouw, voldoende doorstroming van onderen af (6-7 jaar), behoud van talentvolle jeugd, duidelijke verwachtingen naar de trainers formuleren wat betreft gewenste output, niveau van de competitieteams, afstemming met selectiebeleid voetbalafdeling omdat talentvolle kinderen vaak beide sporten beoefenen en training nog wel eens door elkaar lopen, samenwerking andere verenigingen, acceptatie selectiebeleid bij ouders en kinderen (cultuuromslag), beschikbaar stellen van middelen, trainingsfaciliteiten en begeleidingsuren uitbreiden. Ook zal worden nagedacht over de rol die de Technische Commissie hierbij kan spelen en het selectiebeleid kan worden doorgezet naar de senioren.

3.3 Materiaal/accommodatie
Op dit moment beschikt de tennisafdeling over 6 verlichte grasbanen. Voordeel van deze ondergrond is dat het gehele jaar gespeeld kan worden en onderhoudsvriendelijk is. Hercules is één van de weinige verenigingen met een dergelijke ondergrond. Gezien de enorme ontwikkeling in ‘allweather’-banen zouden we een keer voor de keus komen te staan om te komen tot een andere ondergrond dat overeenkomt met de keuze van veel andere verenigingen. De wensen m.b.t. de accommodatie zijn: een eigen (ontvangst)ruimte langs de banen voor toernooien en competities maar ook met een mogelijkheid voor een informatiebord , behoefte aan grotere kleedkamers, een tennismuur/minvelden, terras bij baan 5 en 6 uitbreiden met banken/verhoogde tribunes, een goed werken veegsysteem, elektronisch afhangsysteem. Daarnaast met de verhuurder van het paviljoen duidelijke afspraken over de openingstijden zodat men beschikking heeft over toilet- en douchefaciliteiten.

3.4 Leden
Het zal duidelijk zijn dat we in de gelukkige omstandigheid zijn dat we voldoende leden zowel wat betreft jeugd als volwassenen. Toch willen we extra aandacht schenken aan een goede leeftijdsopbouw, zowel voor de jeugd als bij de volwassenen. Bij de jeugd gaat het vooral om een goede instroom van onderen af (6- en 7-jarigen) en vasthouden van de oudere jeugd. Bij de volwassenen wat meer personen onder de 40 jaar. Hoewel er genoeg belangstelling voor een lidmaatschap willen een beter inzicht in de redenen waarom mensen de vereniging verlaten. Vooral bij de jeugd vinden we dat zeer belangrijk

3.5 Communicatie
Gezien de omvang van de afdeling en het aantal leden dat actief is in de verschillende commissies is een goede communicatie van levensbelang. Jaarlijks organiseert het bestuur met de commissies een overleg. Er lijkt behoefte aan een grote frequentie. Ook tussen de commissies onderling zou een betere uitwisseling moeten komen. Dit zou al kunnen door de notulen van de vergadering naar elkaar door te sturen. Het internet biedt natuurlijk tal van mogelijkheden om te communiceren met de leden. Gezien de penetratie van de pc en het gebruik van email is dat een enorm hulpmiddel. Dit betekent: actuele informatie op de website (bijv. een jaarkalender), mailings naar leden over nieuwe activiteiten, nieuwsbrieven naar commissies en leden. Andere punten die de aandacht moeten krijgen: goed gebruik van het afhangsysteem zodat iedereen weet welke banen beschikbaar zijn, actuele ledenlijsten en emaillijsten naar de commissies, overzicht namen commissieleden en aanspreekpersonen, website ‘up to date’ houden, voor niet pc-gebruikers communiceren dmv ophangbord (buiten bij de afhangbord) of binnen (in de vitrinekast).

3.6 Sponsoring

De tennisafdeling is structureel een gezond afdeling. Dit komt ook omdat de leden gewend zijn bij te dragen aan de lessen en andere activiteiten zoals voorjaarscompetitie. Dat is gunstig . Het zoeken naar sponsoring blijft belangrijk, zeker indien extra faciliteiten of middelen nodig zijn. Denk hierbij aan ondersteuning jeugdactiviteiten of andere interne activiteiten zoals interne toernooien. De commissieleden zijn hierin zeer actief. Voor structurele sponsoring zal nauw worden samengewerkt met de sponsorcommissie.