Mail naar redactie Afgelastingen Programma

Iedere Herculaan een Hercules

14.04.2019

De Toekomst van de Onderbouw: Iedere Herculaan een Hercules!

Al eerder berichtten we over de plannen die binnen de club leven om de jeugdopleiding anders aan te pakken. Vanuit het idee dat op jonge leeftijd selecteren niet heel veel zin heeft – en vanuit de overtuiging dat voetbal vooral veel plezier moet opleveren, hebben we met een klein team de koe bij de horens gevat. Met hulp en steun van het Hercules voetbalbestuur hebben we een aantal ambities en gedachten geformuleerd over hoe we binnen Hercules kunnen zorgen dat we alle talenten die er op ons sportpark rondlopen de volle ruimte voor ontplooiing geven. Ook kregen we in deze tijd contact met de KNVB, omdat zij partners zochten voor hun ‘Gelijke Kansen’ onderzoek, dat met dezelfde uitgangspunten werkt als wij.

Het denken over deze uitgangspunten en hoe we die bij Hercules wilden laten werken, resulteerde in een voorlopig plan, dat we met veel ambitie ‘De Toekomst van de Onderbouw’ hebben genoemd.

Een plan voor een club van vrijwilligers als Hercules werkt alleen maar als iedereen het ermee eens is. Ook is het altijd goed om een plan kritisch te laten bekijken – en daar iets van te leren. Met dat doel in het hoofd hebben we drie avonden georganiseerd om samen met onze leden verder te bomen over de plannen en uitgangspunten.

De eerste sessie: gedachten en ambities formuleren

De eerste avond op 23 januari 2019 was een kick off met de ouders van spelers uit de Champions League, O8, O9, O10, O11 en O12. We spraken samen over de doelstellingen van ons jeugdbeleid, over innovatie, over pedagogiek en nieuwe trainingsvormen. Jan-pieter Tuininga, die verantwoordelijk is voor het pedagogische beleid bij Hercules, presenteerde een aantal belangrijke kerndoelstellingen voor de toekomst; het gaat om Plezier, Vertrouwen en Acceptatie. Het was uit de deze avond duidelijk dat alle aanwezige ouders deze doelstellingen van harte onderschrijven. Het gesprek daarna ging met name over hoe je die mooie doelstellingen dan praktisch maakt. Hoe werkt dat dan? Hoe zorg je dat alle trainers, alle coaches en alle ouders dit ook echt gaan uitdragen? Wanneer weten we of het werkt? Hoofd Jeugdopleiding Matthijs Blijham vertelde de aanwezigen ook nog dat met name ouders een belangrijke rol hebben in de vereniging. Naast dat veel ouders al vrijwillig actief zijn als coach, team manager of anderszins, maken we misschien te weinig gebruik van hun pedagogische kracht.

Het was mooi om te zien dat er veel ambitie zit in de club en bij de ouders. Samen kunnen we Hercules nog beter maken, door het plezier in het voetbal voorop te zetten, en onze kinderen mooie herinneringen mee te geven aan hun – hopelijk lange tijd – bij onze mooie club.

De tweede sessie: doordenken en concretiseren

Al deze prachtige plannen vereisen een goede uitvoering. Daarom hebben we op de tweede avond, op 11 februari 2019 concreter gekeken naar hoe een trainingsweek er dan uit zou zien. Daarbij pakten we het huidige model van een andere Utrechtse voetbalclub, DESTO, als startpunt. We zijn deze avond in kleinere groepen wat dieper ingegaan op de praktische uitwerking van de thema’s. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, van ingrijpend tot minder radicaal. We weten bijvoorbeeld dat de competitie voorlopig nog een indeling blijft volgen zoals we die nu kennen, waarbij levensjaar bepalend is voor de samenstelling van je elftallen. Ook is het zo dat de standen en uitlagen nog actief worden bijgehouden, waardoor de nadruk toch erg op winnen en verliezen blijft liggen. De KNVB is op de achtergrond bezig met onderzoek om deze hobbels weg te nemen, bijvoorbeeld door te kijken wat er bij andere sporten wordt gedaan.

De derde en laatste sessie: Iedere Herculaan een Hercules – en de Gouden Driehoek

Met de output van de eerste twee avonden wilden we ook de echte concrete uitwerking van de ambitie op tafel leggen. De derde avond, op 20 maart 2019, was dan ook gewijd aan de presentatie van het plan zoal dat met hulp van alle ouders en vrijwilligers is opgesteld.

Op deze avond kregen we ook bezoek van een televisieploeg; Teun van der Keuken (o.a. bekend van programma’s als ‘De Keuringsdienst van Waarde’) kwam langs voor het programma ‘De Monitor’, het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO-NCRV. De reden dat ze bij Hercules op bezoek waren betrof een aflevering de teamindeling en selectiebeleid, wat in de jeugdsport inmiddels de normaalste zaak van de wereld is. Maar sportbonden en -clubs voeren hier intern steeds meer discussie over en vragen zich af: Moeten kinderen al vanaf 7 jaar gerangschikt worden op basis van vaardigheden? En staan ze niet teveel onder druk als ze op jonge leeftijd al drie keer in de week een verplichting hebben? Het uitgangspunt was dat experts pleiten voor een cultuuromslag, waarin plezier prevaleert boven prestatiedruk. Steeds meer sportbonden en –clubs passen hun spelregels aan voor kinderen tot 12 jaar en stellen het selectiebeleid ter discussie, maar hebben wel met een club (spelers en ouders) te maken die het anders gewend zijn. Dit sluit natuurlijk mooi aan bij wat we bij Hercules aan het doen zijn. De aflevering leverde wat ons betreft een iets te nauw beeld op van de werkelijkheid en wat we aan het doen zijn, maar is de moeite waard van het terugkijken. De derde avond werd ingeleid door Frank Beemer, die het aanlokkelijk idee presenteerde van ‘Iedere Herculaan een Hercules’. Hierbij is de Herculaan het lid van de club – en is Hercules de Griekse halfgod die door grote uitdagingen aan te gaan, zichzelf overwon. Met deze mythologische metafoor komen we tot de kern van wat we als club voor onze leden willen doen: Alle spelers van Hercules helpen hun uitdagingen te overwinnen – en daar samen van te leren.


 

                    Matthijs Blijham                                       De gouden driehoek                                       Frank Beemer

De gepresenteerde ‘Gouden Driehoek’ van de zichzelf versterkende combinatie Ontwikkelen, Plezier en Prestatie is daarbij leidend. In het sportpedagogisch klimaat willen we graag een aantal zaken benadrukken en versterken.

Het Ontwikkelen gaat over het verder uitbouwen van voetbaltechniek, het aanleren van ‘21st century skills’ (evalueren, overleggen, samenwerken, luisteren naar elkaar), gezondheid en burgerschap, door te leren omgaan met diversiteit. Ook gaat dat over ruimte geven voor het maken van fouten en de erkenning van ieders eigenheid.

Met Plezier bedoelen we gewoon wat het is; dat ieder kind lol heeft in het spel, het rollen van de bal, het maken van een mooie actie, de team spirit, van het gevoel van samen winnen en samen verliezen. Plezier gaat over waardering en succeservaringen, over autonomie en eigen verantwoordelijkheid – en betrokkenheid bij het team en bij anderen.

Prestatie tenslotte, betekent eenvoudigweg dat we het ook leuk vinden om samen iets moois neer te zetten, iets te bereiken, en dat te begrijpen in termen van gedrag en verwachtingen. Van winnen en verliezen – en hoe je dat doet en wat daar voor nodig is - kun je samen en voor jezelf veel leren.

Wat betekent dit nou allemaal concreet? We willen:

een sportpedagogisch klimaat creëren om de rijke leeromgeving van onze sport en onze vereniging optimaal te benutten, voor alle spelers, op alle niveaus - en overigens ook voor trainers, leiders, ouders, andere vrijwilligers: iedere Herculaan een Hercules!

Naast aandacht voor technische en tactische ontwikkeling, willen we ook opletten op de mentale en sociale aspecten, om daar van te leren. Daarbij hebben trainers, leiders, ouders, vrijwilligers en natuurlijk spelers zelf een specifieke rol, en worden daarin ondersteund vanuit de vereniging. Ook is het belangrijk om te zeggen dat spelers, ouders en vrijwilligers het samen doen, en waar nuttig en nodig ondersteund worden door professionals.

De uitwerking

Specifiek voor de spelers betekent dit:

-Iedere speler krijgt gelijke ontwikkelkansen

-We houden bij de training en ontwikkeling van spelers rekening met het geboortemaandeffect en de biologische leeftijd

-Iedere speler traint onder verschillende weerstanden, In verschillende omstandigheden en samenstellingen; dat levert de meest brede, passende en goede ontwikkeling op;

-Iedere speler speelt de competitie in het weekend in zijn eigen team.

Voor de trainingen levert dat de volgende indeling op:

De gehele jaarlaag (O9, O10 etc.) traint twee- tot viermaal per week op hetzelfde veld. Alle teams trainen één keer per week alleen met huneigen team, zoals nu ook het geval is. Al die losse teams staan dan dus wel op hetzelfde moment op hetzelfde veld. In tegenstelling tot hoe dat nu gaat, is de tweede training van de week een Mixtraining, waarbij de teams uit de jaarlaag gemixt worden; het gaat dan het met name om variëteit en specifieke kwaliteiten als lopen, sprinten, schieten, etc.. We kijken daarbij goed naar het geboortekwartaal, de lengte en kracht van de speler – en wat hij/zij beheerst en nog wil leren. Dat is dus wel nog steeds op hetzelfde veld als de rest van de jaarlaag. Bij de mixtraining krijgen ouders een belangrijkere rol. Zij zullen de training begeleiden en de

De (derde) techniektrainingblijft optioneel. Hier is er specifieke aandacht voor de balbehandeling en behendigheid.

Al met al hebben we met deze nieuwe structuur een goede stap gezet naar een voetbalvereniging waar voetbal leuk en leerzaam blijft. We willen graag in contact komen met ouders die willen helpen bij het verder werken aan een betere club.

Het is ons streven om half juni verder te gaan met de communicatie naar de vereniging. Dat gaat onder andere over de impact op het seizoen 2019/2020.

Wil je meepraten en meedenken – en vooral wat doen? Wil je training geven, of trainers helpen? Graag! Voor hulp bij de trainingen kun je je melden bij Matthijs Blijham op onderbouw.voetbal@usvhercules.nl.Voor hulp aan het sportpedagogisch team kun je Jan Pieter Tuininga bereiken op janpieter@dreamteambuilding.nl.

Iedere Herculaan een Hercules!

Namens Team Onderbouw

David Hulsenbek

 

De aflevering van de Monitor werd uitgezonden op zondag 24 maart en is terug te vinden via https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/prestatiedruk-in-de-jeugdsportTerug naar overzicht