Uitnodiging ALV USV Hercules dd 13 juni 20:00 uur

22.05.2016

Agenda ALV USV Hercules 13 juni

1.      Opening en welkom door de voorzitter

2.      Mededelingen en ingekomen stukken

3.      Verslag ALV 14 december 2015 en ALV 20 januari 2015

4.      Jaarrekening USV Hercules 2015
- toelichting door de penningmeester
- verslag van de Kascommissie
- vaststelling van de jaarrekening

5.      decharge van de penningmeester en het HB

6.      Aanpassing huishoudelijk reglement

7.      Invulling communicatie/ICT

8.      Complexzaken

9.      Rondvraag

10.  sluiting

Toelichting agenda

Ad 4) jaarrekening 2015

De penningmeester is om 19.30 aanwezig voor beantwoorden van vragen

 

Ad 6) huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement dient op enkele punten te worden aangepast aan de actualiteit. De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

 

·        artikel 3:
de leden van de vereniging wordt onderscheiden in:
- gewone leden van een afdeling
- algemene leden
- leden van verdiensten
- ereleden
De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in twee categorieën, namelijk junioren en senioren

·        artikel 7
toevoeging regel 10: het hoofdbestuur vergadert ten minste 1 x per maand

·        artikel 11
onder afdelingen verdwijnt softbal en badminton wordt toegevoegd als afdeling
nieuw regel: andere sporten, niet gerubriceerd onder afdelingen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de vereniging met dien verstande dat de leden zijn onderworpen aan alle rechten en plichten die in de statuten en huishoudelijk reglement zijn bepaald

 

Ad 7) Communicatie en ICT

Het hoofdbestuur zoekt dringend vrijwilligers om een aantal ambities rondom ICT en communicatie te kunnen realiseren. Hierbij wordt gedacht aan de volgende activiteiten:

1.      versterken redactie ARGO

2.      opzetten elektronisch archief

3.      digitale ledenadministratie

4.      aanpassing CMS website

 

Ad 8) Complexzaken

De complexbeheerder zal een kort verslag geven van de belangrijkste zaken die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden op ons complex en wat de komende maanden gaat gebeuren.

Het verslag van de vergadering van 20 januari jl vind je hier.
 
Het verslag van de vergadering van 14 december jl vind je hier.
 

 

 Terug naar overzicht