ALV USV Hercules

07 jul 2020 (20.00 - 22.30 uur)

Zoals al eerder is aangegeven, is deze verschoven naar dinsdag 7 juli, aanvang 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de sporthal. Om zicht te houden over het aantal deelnemers  verzoeken wij iedereen die aanwezig wilt zijn, zich aan te melden bij de secretaris van het hoofdbestuur(secretaris.hb@usvhercules.nl). U ontvangt de benodigde stukken twee weken voor aanvang van de vergadering. Hieronder kunt u de agenda zien van de ALV. Wij wijzen u met name op agendapunt 3, namelijk voorstel tot partiële statutenwijziging. Een exemplaar van de concept-akte van statutenwijziging met het tekstuele voorstel is op te vragen via de secretaris. De statutenwijziging behelst een door de KNVB opgelegde eis.

 

 

Agenda

 

1.      Opening en welkom

2.      Mededelingen

3.      Wijziging statuten

4.      Financiële zaken
- presentatie jaarrekening
- verslag kascommissie
- vaststelling en goedkeuring jaarrekening
-decharge penningmeester

5.      Contributievoorstel Goalball

6.      Forecast 2020
- toelichting penningmeester
- te realiseerbare plannen (toelichting voorzitter Stichting en afdelingen

7.      Benoeming diverse commissies

8.      Goedkeuring verslag ALV 17 december 2019

9.      Rondvraag

10.  sluiting

 
 

I.               Aan artikel 8 van de statuten wordt een vierde lid toegevoegd woordelijk luidende als volgt:

"4.     Het hoofdbestuur moet in meerderheid bestaan uit:

a.      personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of de entiteit die de voetbalspelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement;

b.      personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering verstrekt aan de vereniging en/of de entiteit die de voetbalspelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement.”

II.             De leden 4 tot en met 14 van artikel 8 vaan de statuten worden vernummerd tot leden 5 tot en met 15.terug naar overzicht