Aankondiging ledenvergadering 27 oktober 2017

Vrijdag 27 oktober 2017 om 20.00 uur is in het Herculespaviljoen weer de najaarsvergadering. Zo als gebruikelijk bestaat er de mogelijkheid voorafgaande aan de vergadering gezamenlijk een maaltijd te nuttigen. Voor de prijs van € 5,00 schotelt Emiel ons weer een maaltijd voor. Aanmelden voor de maaltijd kan tot uiterlijk woensdag 25 oktober 12:00 uur bij Marc: Jarmuszewski@brill.com. 

The Autumn GM of Hercules cricket, will be held on Friday 27 October at 8 pm in the pavilion. For those of you who like to join the traditional pre-AGM dinner (at 19.00) at a price of € 5.00 per person:  please contact Marc before Wednesday 25 October. Also let him know if you are a vegetarian.

De agenda voor de vergadering is:

1. Opening

2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen vergadering 7 april 2017

5. Terugblik op het seizoen 2017

6. Jaarrekening 2017

7. Bestuurswisseling*

8. Plannen voor het seizoen 2018

9. Begroting 2018

10. WVTTK

11. Rondvraag

12. Vaststelling Voorjaarsvergadering 2018

13. Sluiting 

*Henk Boverhoff heeft aangegeven niet langer bestuurslid te kunnen zijn. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen Bouke Jansen. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris met inachtneming van de in de statuten en/of huishoudelijk reglement bepaalde regels dienaangaande. 

Mocht je de notulen nog niet hebben ontvangen van de vergadering van 7 april kan je deze ook bij Marc opvragen.


 HET EERSTE AAN HET BEGIN VAN HET SEIZOEN 2015